UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
  O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ NAGRODY MATERIAŁY FAQ FILMY WYNIKI PATRONI KONTAKT  
 

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO "POSTAW NA SŁOŃCE"

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska: 
  Żelazna 32  
  00-832 Warszawa 
  tel. 507 006 579 
  www.filmeko.pl 
  e-mail:  filmeko@fundacjabos.pl 
 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.

 

  II.  PATRONI HONOROWI I PARTNERZY  

 

PATRONI HONOROWI

 

 • MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
 • MINISTERSTWO ENERGII
 • MINISTERSTWO ŚRODOWISKO

 

PARTNER GŁÓWNY

 

Bank Ochrony Środowiska

 

POZOSTALI PARTNERZY

 • Platforma Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej
 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 

III. SPONSORZY

 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

 

IV. GŁÓWNY CEL KONKURSU

 

Głównym celem projektu jest popularyzacja idei prosumenta oraz upowszechnienie wśród młodego pokolenia i społeczności lokalnej wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE

 

  1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej;
  2. Upowszechnienie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii OZE;
  3. Upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych, płynących z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii;
  4. Stworzenie przez uczniów reportaży promujących Odnawialne Źródła Energii;
  5. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów - działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników, jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
  6. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania rodzaju promocji do charakteru realizowanego projektu; 
   Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

 

VI. PRZEDMIOT KONKURSU

 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie reportażu (trwającego maksymalnie 3 minuty), przedstawiającego instalacje OZE (fotowoltaika, mikroelektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa), znajdujące się w okolicach szkoły biorącej udział w konkursie lub w każdym innym miejscu. Film może skupić się na jednej, wybranej instalacji, lub pokazać kilka przykładów z okolicy.

 

  VII. TERMINARZ

 

Konkurs trwa w okresie:  październik 2019 - październik 2020. 
Szczegółowy terminarz w zakładce -  TERMINARZ.

 

VIII. ADRESACI KONKURSU

 

Młodzież w wieku 13-19 lat, uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. 
Wszyscy uczestnicy startują w jednej kategorii.

 

IX. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 2. Zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 5 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i opiekuna (nauczyciela). Zmiany w składzie Zespołu konkursowego muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Organizatora.
 3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów konkursowych.
 4. Zespół Konkursowy "Postaw na Słońce - konkurs filmowy" nie musi pochodzić ze szkoły, która bierze udział w konkursie "Postaw na Słońce"
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest internetowe zarejestrowanie zespołu w terminie do 10 grudnia 2019 poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie formularza.
 6. Zgłoszenie się do konkursu i wypełnienie formularza stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.
 7. System konkursowy umożliwia tworzenie raportów jedynie członkom zespołu (z panelu uczestnika). Gotowe raporty, w wersji ostatecznej, mogą natomiast być przesyłane tylko przez opiekunów zespołów (z panelu opiekuna).
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrealizowanie reportażu, promującego wybraną przez uczestników technologię OZE oraz przesłanie raportu z wykonanych działań.
 10. Działania do realizacji w poszczególnych etapach wyszczególnione są w Materiałach, które wskazują czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby sporządzania raportów ze zrealizowanych zadań.
 11. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Zespół Sędziowski. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Zespołu Sędziowskiego.
 12. Sędziowie oceniać będą reportaże oraz raporty. Za nieterminowe przesłanie raportu przyznawane są punkty karne - za każdy dzień opóźnienia 3 pkt. Po upływie tygodnia od końcowego terminu dostarczenia filmów i raportów - nie będą one przyjmowane do oceny.
 13. Punktacja dla poszczególnych raportów w  konkursie przedstawia się następująco (szczegóły w Materiałach): 
  Etap 1 - Łączna ocena maksymalnie 250 pkt; 
  Etap 2 - Łączna ocena maksymalnie 400 pkt
 14. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

X. WYMAGANIA TECHNICZNE KONKURSU

 

Wielkość plików z filmem nie powinna przekraczać 60 MB. 
Zamieszczone filmy powinny być w formacie mp4. 
Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 min (wyłączając napisy początkowe i końcowe).

Film powinien być także zamieszczony w serwisie YouTube z linkiem podanym w raporcie.

 

 

XI. NAGRODY

 

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski: 
  • Trzy Wyróżnienia przyznawane za miejsca I, II i III w etapie pierwszym, "Kręcimy się wokół tematu";
  • Trzy Nagrody Główne przyznawane za I, II, III miejsce w etapie drugim "Kręcimy filmy".
 1. Nagrody rzeczowe przyznawane są członkom Zespołów Konkursowych oraz opiekunom Zespołów. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na ilość członków Zespołu (maks. 5), a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.
 3. Pełna lista finalistów zostanie opublikowana na stronie www.filmeko.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
 5. Pula nagród wynosi 5 000 zł.

 

XII. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Warunkiem przystąpienia Zespołu do konkursu jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • zespół przesyłający film jest jego autorem;
  • autorom filmu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki);
  • prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej;
  • zespół autorski filmu posiada zgodę każdej osoby występującej w filmie do publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Zespół);
  • film nie został wykonany na odpłatne zlecenie;
  • film nie został zrealizowany przy udziale członków Zespołu Sędziowskiego oraz pracowników Organizatora;
  • film nie jest reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.).

2. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem, obejmujące następujące pola eksploatacji:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dzieła. Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska bądź nazwy Zespołu Konkursowego jako autora utworu pierwotnego.
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu w zakresie:

  • oznaczania swoim nazwiskiem lub nickiem;
  • nienaruszalności treści i formy;
  • decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  • nadzoru nad sposobem korzystania.

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie filmu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 2-4.
6. Przekazanie praw autorskich zostanie potwierdzone na piśmie; umowa zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa podpisania umowy przez uczestnika Zespołu będzie równoznaczna z wykluczeniem Zespołu z konkursu.
7. W przypadku niepełnoletnich uczestników konieczne jest przesłanie formularza zgody na udział w Konkursie, podpisanego przez opiekuna prawnego.

 

XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych filmów. Organizator skontaktuje się z autorami dowolną drogą, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia filmu.
 2. Organizator będzie uprawniony do podpisania autorstwa filmu nickiem Zespołu Konkursowego.
 3. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nick zespołu, nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczestników zespołów).
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Konkursowych.
 5. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu "Postaw na Słońce" - konkurs filmowy, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z konkursu.
 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 10. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 11. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 12. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Zespół będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.